ថ្នាក់បឋមសិក្សា

 • មេរៀនគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សា
 • មេរៀនគណិតវិទ្យាតាមផ្នែក
មេរៀនគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សា
ថ្នាក់ទី១
ប្រមាណវិធី ពិជគណិត
 •  ដ
 •  ដ
នព្វន្ត ធរណីមាត្រ
 •  ដ
 •  ដ
ថ្នាក់ទី២
ប្រមាណវិធី ពិជគណិត
 •  ដ
 •  ដ
នព្វន្ត ធរណីមាត្រ
 •  ដ
 •  ដ
ថ្នាក់ទី៣
ប្រមាណវិធី ពិជគណិត
 •  ដ
 •  ដ
នព្វន្ត ធរណីមាត្រ
 •  ដ
 •  ដ
ថ្នាក់ទី៤
ប្រមាណវិធី ពិជគណិត
 •  ថ
 •  ថ
នព្វន្ត ធរណីមាត្រ
 •  ដ
 •  ដ
ថ្នាក់ទី៥
ប្រមាណវិធី ពិជគណិត
 •  ស
 •  ដ
នព្វន្ត ធរណីមាត្រ
 •  ដ
 •  ដ
ថ្នាក់ទី៦
ប្រមាណវិធី ពិជគណិត
 •  ដថដ
 • ដថ
 • ដលដ
 • ដដ
នព្វន្ត ធរណីមាត្រ
 •  ដថដ
 • ដដដ
 •  ដថដ
 • សស
Advertisements

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: