• មេរៀនគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ
 • មេរៀនគណិតវិទ្យាតាមផ្នែក
មេរៀនគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ
ថ្នាក់ទី១០
ប្រមាណវិធី ពិជគណិត
 •  ដ
 •  ដ
នព្វន្ត ធរណីមាត្រ
 •  ដ
 •  ដ
ថ្នាក់ទី១១
ប្រមាណវិធី ពិជគណិត
 •  ដ
 •  ដ
នព្វន្ត ធរណីមាត្រ
 •  ដ
 •  ដ
ថ្នាក់ទី១២
ប្រមាណវិធី ពិជគណិត
 •  ដ
 •  ដ
នព្វន្ត ធរណីមាត្រ
 •  ដ
 •  ដ
Advertisements