អំពីយើង

IMG_9172 លី តុង
Experienced Educator and Researcher with a demonstrated history of working in Mathematics Education and Statistics, Research Project, Data Collection, Data Entry, Statistical Data Analysis, and Thesis Guiding. Strong research professional with a Master’s degree focused in Mathematics Education from Hiroshima University, Japan.

  • Tel: (+855)12-250-887 / (+855) 16-690-234
  • Email: lytongcambodia2013@hotmail.com​

More personal profile

Tra's Photo ប៉ែន ចិន្រ្តា

សាស្រ្តាចារ្យគណិតវិទ្យានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

 

More personal profile

Advertisements

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: