អនុគមន៍ដឺក្រេទី២

អនុគមន៍ដឺក្រេទី២ មានរាងទូទៅគឺ៖ y=f(x)=ax2+bx+c ដែល a, b និង c ជាមេគុណ ហើយ a=0។អនុគមន៍នេះ មានក្រាប ឬក្រាហ្វិកតាងអនុគមន៍ជារាងប៉ារាបូលដូចរូបខាងក្រោម។

Advertisements

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: