សេចក្តីផ្តើមអំពីអាំងតេក្រាល

បើចង់សិក្សាលម្អិតពីអាំងតេក្រាល អាចចូលទៅកាន់វេបសាយខាងក្រោម៖

https://www.mathsisfun.com/calculus/integration-introduction.html

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: